Căn cứ giấy phép kinh doanh số 3702495662 của sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/09/2016

Căn cứ giấy phép kinh doanh chi nhánh số 3702495662-001 của sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 25/11/2019

Căn cứ Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ So Ra

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-SGDĐT ngày 22/01/2019 về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ So Ra tổ chức giảng dạy Ngoại ngữ

Căn cứ Giấy chứng nhận số 2444/GCN-SGDĐT ngày 19/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về đăng ký kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học

Quyết định số 43/QĐ-PGDĐT ngày 05/3/2019 của UBND thị xã Bến Cát, Phòng Giáo Dục Bến Cát Quyết định về việc cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

 

2016年9月6日にビンズン省経済企画庁に発行された運業許可番号370249662。

2019年11月25日にビンズン省経済企画庁に発行された支店の運業許可番号3702495662-001

2018年11月2日にソラ外国語センターの設立について、ビンズン人民委員会に発行された決定書No.3104/QD-UBND。

2019年1月22日にソラ外国語センターの外国語教育の許可について、ビンズン省の教育所に発行された決定書No.65/QD-SGDDT。

2019年11月19日に留学コンサルタントの営業登録について、ビンズン省の教育所に発行された承認書No.2444/GCN-SGDDT。

2019年3月5日に学校外の宿クラスを行う許可の規定について、ベンキャット人民委員会、ベンキャット教育署に発行さてた決定書No.43/QD-PGDDT。

 

Business Registration Certificate No. 3702495662 issued by Binh Duong Province Investment and Planning Department on September 06, 2016.

Business Registration Certificate of Branch No. 3702495662-001 issued by Binh Duong Province Investment and Planning Department on November 25, 2019.

The Decision No. 3104/QD-UBND dated November 02, 2018 of the People’s Committee of Binh Duong Province on the establishment of SoRa Foreign Language Center.

The Decision No. 65/QD-SGDDT dated January 22, 2019 of Department of Education and Training of Binh Duong Province on allowing SoRa Foreign Language Center organizing for teaching foreign languages.

Certificate No. 2444/GCN-SGDDT dated November 19, 2019 of Department of Education and Training of Binh Duong Province about business registration of carrying out oversea study consulting service.

The Decision No. 43/QD-PGDDT dated March 05, 2019 of the People’s Committee of Ben Cat District, Ben Cat Education and Training Division deciding on licensing of the teaching and tutoring out of school.

 

平陽規劃與投資部於 2016/9/06日頒發的營業登記編號 3702495662

由平陽規劃與投資部於 2019/11/25日頒發的分公司營業登記證書編號 3702495662-001

平陽省人民委員會2018/11/02日頒發之3104/QĐ-UBND決定關於成立索拉外語中心

平陽省教育與培訓所2019/01/22日頒發之65/QĐ-SGDĐT號 關於許可索拉外語中心組織教導外語

平陽省教育與培訓所2019/11/19日之2444/GCN-SGDĐT號證書關於留學咨詢顧問營業登記

賓吉縣人民委員會2019/3/05日43/QĐ-PGDĐT號決定, 賓吉教育室決定關於許可學校對學校外的補習.